การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 (1 เมษายน 2566)

1. ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. แบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

3. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสอน

3.3 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสอน

3.4  แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสอนข้าราชการพนักงานกระทรวงสาธรณสุข

4. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน

4.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน

5.3  แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน  ข้าราชการพนักงานราชการพนักงานกระทรวงสาธรณสุข

6. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

6.1 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

6.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทาง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่างข้าราชการพลเรือนสามัญ

6.3 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554

6.4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มต่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557

6.5 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.037/ว 9 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง กำหนดการลาและการมาทำงานสาย

6.6 ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

งานทรัพยากรบุคคล

22 กุมภาพันธ์ 2023