โครงการอบรม : การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตร


วันที่อบรม :  2 รุ่น รุ่นละ 50-60 คน เมื่อได้ครบตามจำนวนจะปิดการรับสมัครในแต่ละรุ่นทันที

รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 26 – 28 เมษายน 2566
รุ่นที่ 2  จัดอบรมวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2566
สถานที่ :  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าใช้จ่าย :  3,500 บาท
การรับสมัคร : ลงทะเบียนที่นี่
เบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์นุชจรินทร์ แก่นบุปผา : 0812669393
เว็บไซต์หลักการอบรม https://asc.scphub.ac.th/?p=441

กลุ่มงานบริการวิชาการ

21 มีนาคม 2023