ประกาศ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒