เทคนิคเภสัชกรรม_เก่า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
Diploma of Public Health (Pharmacy Technique)

ความเป็นมาที่อยากรู้จัก

สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันเดียวที่ผลิตเจ้าพนักงานเทคนิคเภสัชกรรม เรียนจบภายในสองปี และจบมาทำงานในห้องยาของโรงพยาบาลทุกระดับ ทำงานร่วมกับเภสัชกร  ที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตยา  ดูแลคลังยา สามารถอ่านและจัดยาตามใบสั่งยาของแพทย์ ภายใต้เภสัชกร ทำงานร่วมกับวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆในโรงพยาบาล มีหน้าที่ป้องกันอันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจร้านขายของชำ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน และการผลิตสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพที่มีความทันสมัยเข้าถึงประชาชนในชุมชน”

สาขานี้เรียนอะไร

เรียนด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และคณาจารย์ที่เป็นมืออาชีพทางด้านเภสัชกรรม เรียนรู้เกี่ยวกับสูตรและการผลิตยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ทราบถึงกลไกการทำงานของยา  เรียนด้านการบริหารเวชภัณฑ์ยาในโรงพยาบาลเพื่อให้มีปริมาณยาที่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย เรียนการอ่านใบสั่งยา และการให้คำแนะนำผู้ป่วยในการใช้ยาให้ถูกต้อง  เพื่อให้คุณประกอบอาชีพเป็น “เจ้าพนักงานเทคนิคเภสัชกรรม” ได้อย่างมั่นใจและมั่นคง

จบสาขานี้ทำอะไร

ทำงานให้ห้องยาและคลังยาของโรงพยาบาล และทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมถึงการมีโอกาสเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทคนิคเภสัชกรรม

ข้อมูลอ้างอิง : คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก (PHAS)

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต  และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาและรายวิชาดังต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต  21   หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 9   หน่วยกิต
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 6   หน่วยกิต
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 6   หน่วยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 57   หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 16   หน่วยกิต
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 21   หน่วยกิต
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ   4   หน่วยกิต
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ   4   หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   2   ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต และหรือทักษะวิชาชีพ

รวมไม่น้อยกว่า 84   หน่วยกิต

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ต่อไปนี้

กลุ่มรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 12   หน่วยกิต
5810 101 คณิตศาสตร์สำหรับเทคนิคเภสัชกรรม 3(3-0-6)(Mathematics for Pharmacy Technique)

5810 102 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(3-0-6)
(Communicable and Non-Communicable Diseases)

5810 103 ระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
(Health System)

5810 104 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Basic First Aid)

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต 21   หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (9 หน่วยกิต)

5811 105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
(Thai for Communication)

5811 106 ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
(English)

5811 107 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคเภสัชกรรม 3(3-0-6)(English for Pharmacy Technique)

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (6 หน่วยกิต)
5811 108 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
(Information Technology)

5811 109 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)(Sciences and Mathematics in Daily Life)

1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต (6 หน่วยกิต)
5811 110 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 3(2-2-5)(Systems Thinking Process Development)

5811 111 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
(Human, Society and Environment)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 57   หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (16 หน่วยกิต)

5812 112 คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 2(1-2-3)
(Morals and Professional Ethics)

5812 113 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2(1-2-3)
(Anatomy and Physiology)

5812 114 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
(Health Education and Behavior Science)

5812 115 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2(1-2-3)
(Microbiology and Parasitology)

5812 116 เภสัชวิทยา 1 2(2-0-4)
(Pharmacology 1)

5812 217 เภสัชวิทยา 2 2(2-0-4)
(Pharmacology 2)

5812 218 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ 3(2-2-5)
(Epidemiology and Biostatistics)

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)


5812 119 การเตรียมยาเบื้องต้น 1 2(1-2-3)
(Basic Pharmaceutical Compounding 1)

5812 220 การเตรียมยาเบื้องต้น 2 2(1-2-3)
(Basic Pharmaceutical Compounding 2) 

5812 221 บริการเภสัชกรรม 1 3(2-2-5)
(Pharmacy Service 1)

5812 222 บริการเภสัชกรรม 2 2(1-2-3)
(Pharmacy Service 2)

5812 223 บริหารเวชภัณฑ์ 3(2-2-5)
(Pharmaceutical Inventory Management)

5812 224 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 2(1-2-3)
(Consumer Protection in Public Health)

5812 225 สารนิเทศทางเภสัชกรรม 2(1-2-3)
(Pharmaceutical Information and Technology)

5812 226 การพัฒนาด้านเทคนิคเภสัชกรรมในชุมชน 3(2-2-5)
(Pharmacy Technique Development in Community)

5812 227 เภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้น 2(1-2-3)
(Introduction to Clinical Pharmacy)

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ให้เลือกเรียนไม่น้อย 12 หน่วยกิต)


5812 028 โลจิสติกส์ระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
(Health Care Logistics)

5812 029 สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3(3-0-6)
(Herbals and Health Products)

5812 030 สัมมนาทางเทคนิคเภสัชกรรม 3(3-0-6)
(Seminar in Pharmacy Technique)

5812 031 เทคนิคการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ 3(3-0-6)(Disinfection and Sterilization)

5812 032 ความรู้เบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรค 3(3-0-6)(Introduction to Drug Therapy)

5812 033 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
(Public Health Administration)

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)

5812 234 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 2(0-8-0)
(Professional Practicum 1) (ฝึกปฏิบัติ 144 ชั่วโมง)

5812 235 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 2(0-8-0)
(Professional Practicum 2) (ฝึกปฏิบัติ 144 ชั่วโมง)

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)


5812 236 โครงการพัฒนาด้านเภสัชกรรม 4(0-12-0)(Pharmaceutical Development Project)
(ฝึกปฏิบัติ 216 ชั่วโมง)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Elective Course) ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต


5813 037 อาเซียนศึกษา 2(2-0-4)
(ASEAN Study)

5813 038 ศาสนาและประเพณีไทย 2(2-0-4)
(Religion and Thai Customs)

5813 039 ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก 2(2-0-4)
(Thai Wisdom and Alternative Medicine)

5813 040 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4)
(Sufficient Economy Philosophy)

5813 041 การศึกษาอิสระ 2(1-2-3)
(Independent Study)

5813 042 การศึกษาดูงาน 2(1-2-3)
(Field Study)

5813 043 การประเมินโครงการ 2(1-2-3)
(Project Evaluation)

5813 044 การประกอบธุรกิจสุขภาพ 2(2-0-4)
(Health Business)

5813 045 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4)
(Personality Development)

5813 046 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ 2(1-2-3)
(Art of Speech and Presentation)

5813 047 โยคะเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
(Yoga for Health)

5813 048 ศิลปะการป้องกันตัว 2(1-2-3)
(Martial Arts)

5813 049 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
(Rhythmic Activities)

5813 050 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)
(Art in Daily Life)


สำนักงานภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม อาคารปฏิบัติการ ห้อง 2201-2203
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 045-210-270-74 ต่อ 119
Facebook : https://th-th.facebook.com/pharmscphub/
เว็บไซต์ : https://phar.scphub.ac.th/