(ฉบับที่7) ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศฯ ฉบับที่ 7 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1K87ayv_gw5n0UXLA9bSThq8C2HuCetE0

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ