(ฉบับที่7) ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์

29 กันยายน 2021