ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (สำหรับผู้ที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี)

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ